Privacyverklaring

Privacyverklaring KinderErgo Eva

KinderErgo Eva vindt het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met
privacygevoelige informatie. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij
een aantal kernwaarden:

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als uw kind bij ons in
behandeling is of wanneer u onze website gebruik en waarom we deze gegevens verzamelen.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de
grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit
artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond
van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te
bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk
bewaart uw gegevens elektronisch.

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een email of bericht via de telefoon
stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik persoonsgegevens
KinderErgo Eva verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen
inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
We gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken. Zonder verwerking van persoons‐ en gezondheidsgegevens van uw kind kunnen
wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dit
noodzakelijk is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan een
adviesrapportage naar school of een aanvraag voor een hulpmiddel bij de zorgverzekeraar of
de WMO (gemeente). Dit gaat altijd in overleg met u als ouders. Ook moeten we
persoonsgegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar voor het declareren van geleverde
zorg. Aan de zorgverzekeraar worden geen medische gegevens verstrekt. Wel NAW, BSN,
diagnose en behandelcodes en behandeldata t.b.v. declaraties.

KinderErgo Eva streeft naar dataminimalisatie, dat wil zeggen dat we geen informatie
verwerken die niet bijdraagt aan het doel waarvoor we (persoons)gegevens verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht KinderErgo Eva om passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of
onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt KinderErgo Eva ervoor dat uw
(persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld en vindt verzending van uw gegevens
via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt telefonisch of per
post de informatie verstrekt. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware
voldoet aan de NEN7510 norm.

Cookies
Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Uw privacyrechten
U heeft recht op informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw
persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG), recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15
AVG), recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of recht op
verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG). Daarnaast heeft u recht op
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door KinderErgo Eva.
Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere
organisatie (artikel 20 AVG).

Alle vragen rondom uw persoonsgegevens kunt u mailen naar:
KinderErgo Eva
Christinalaan 2
3238 AD Zwartewaal
info@kinderergoeva.nl

Collectieve Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Eva Koppius is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Eva Koppius beslist
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Eva Koppius is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met
de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Mocht u er met Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de AP leest u
meer hierover.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij
op deze website publiceren.

Deze privacyverklaring is geplaatst op 7‐6‐2018